MONETA Money Bank (Koupit, 12m cíl = 93 CZK) - Zpřísnění pravidel bez zásadního dopadu

13. 6. 2018 11:37:52

Zvýšení proticyklické kapitálové rezervy: Česká národní banka na základě provedených zátěžových testů opětovně zvýšila regulatorní požadavek proticyklického polštáře o 25 bb na 1,5 % s platností od července 2019. Centrální banka uvedla, že v případě pokračování rychlé úvěrové dynamiky, zvyšování rizik spojených s financováním nákupu nemovitostí a nárůstu zranitelnosti bankovního sektoru je připravena sazbu proticyklické kapitálové rezervy dále zvýšit. V opačném případě je však ochotna sazbu snížit či rezervu zcela rozpustit.

Zavedená doporučení: V minulosti již centrální banka zavedla některá doporučení ohledně úvěrování. (1) Horní limit pro LTV (poměr úvěru k hodnotě nemovitosti) činí 90 %, přičemž objem poskytnutých úvěrů s LTV 80 až 90 % může představovat maximálně 15 %. (2) Centrální banka nově stanovila hranice ukazatelů pro DTI (velikost celkových dluhů vůči čistému příjmu) na úrovni 9násobku a DSTI (velikost ročních splátek úvěrů k čistému příjmu) ve výši maximálně 45 % s platností od října letošního roku. Zároveň zde existuje výjimka pro 5 % nových úvěrů, které nemusejí splňovat daná kritéria.

Dopad na obchodní aktivity MMB: Vloni ČNB doporučovala bankám stanovit si interní limity a zejména posuzovat ty žádosti o úvěr u žadatelů, u nichž by ukazatel DTI přesáhl hodnotu 8 a ukazatel DSTI úroveň 40 %. Dle vyjádření oddělení vztahů s investory Moneta již tato doporučení do svého obchodního modelu v minulosti implementovala, a proto nepředpokládá výrazné dopady stanovených limitů do své úvěrové aktivity.

Dopad na kapitál MMB: Kapitálová přiměřenost MMB ke konci prvního čtvrtletí dosáhla 16,6 %. Doposud byla interním cílem managementu kapitálová vybavenost na úrovni 15,5 %, ta však počítala s proticyklickou kapitálovou rezervou na úrovni 1,0 % a jedním procentem jako závazek samotného managementu (regulatorní požadavek stanovený ČNB činí 14,5 %). Při zachování ostatních limitů nezměněných by nový proticyklický požadavek znamenal zvýšení tohoto interního cíle na 16 %, který by Moneta musela začít plnit od července příštího roku. Přehodnocení kapitálového požadavku ze strany ČNB předpokládáme na podzim. Vzhledem k probíhajícím odprodejům rizikovějších aktiv by ale nakonec ke změně v kapitálových požadavcích dojít nemuselo. Moneta má zároveň možnost emise až 50 mld. CZK nového dluhu. Zamýšlená emise by měla dopad především na lepší vyhovění regulatorních požadavků, tedy posílení a diverzifikaci kapitálu.

Na základě těchto nových informací nijak neměníme naše výhledy a odhady. Dále věříme, že Moneta bude plnit kapitálové požadavky bez jakýchkoliv problémů a stanovené maximální limity pro DTI a DSTI výrazně neovlivní úvěrovou aktivitu banky.
Autor: Miroslav Frayer

Plný text ke stažení