O nás

Investiční bankovnictví Komerční banky poskytuje investiční služby podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu v rozsahu daném licencí České národní banky.

Klientům nabízí zejména služby v oblasti, investování volných zdrojů, financování a zajištění tržních rizik.

Investování

V oblasti investování nabízíme širokou škálu obchodů s cennými papíry (akcie, dluhopisy, pokladniční poukázky a další) a depozitní produkty včetně strukturovaných depozit. Umožňujeme také nákup fyzického zlata. Ceny všech investičních nástrojů vycházejí z aktuálních cen na mezibankovním trhu.

Financování

Vedle běžných nástrojů k financování, jako jsou krátkodobé úvěry nebo směnečné programy, nabízíme vybraným skupinám klientů i méně časté nástroje, jako například repo úvěry zajištěné cennými papíry nebo lombardní úvěry zajištěné investičním portfoliem klienta.

Zajištění tržních rizik

Prostřednictvím širokého spektra investičních nástrojů pomáháme klientům zajistit zejména měnová, úroková a komoditní tržní rizika. Nabídka zahrnuje jak jejich jednoduché varianty typu Swap a Forward, tak i složitější Opce nebo Opční strategie, které mohou být připraveny na míru dle potřeb každého klienta. Běžnou součástí našich služeb je i zajištění rizik spojených s emisními povolenkami.

Zajímavosti z dealingu

 • Dealing room je největším dealingem v českých bankách co do počtu zaměstnanců. Je základnou pro 30 pracovníků sdružených do 4 týmů.
 • V roce 2019 sjednalo přes dealing room svůj obchod více než 15 500 klientů, z nichž více než 10 000 využilo také alespoň jednou naší elektronickou platformu eTrading.
 • Celkové objemy měnových obchodů (forwardy, opce, spoty, swapy) za rok 2019 dosáhly přes 550 miliard CZK.
 • Vedle běžných měn jsme pro klienty zajišťovali i značně exotičtější, například:
  • emirátský dirham
  • katarský rial
  • tuniský dinár
  • indická rupie
  • jihoafrický rand
  • čínský juan
 • Obchody s korporátními klienty
 • Trading a obchody s institucionálními klienty
 • Ekonomický a strategický výzkum
 • Strukturované financování

Obchody s korporátními klienty

Obchodníci v rámci několika týmu poskytují klientům kromě přístupu na finanční trh také individuální konzultace v oblasti zajištění rizik, investování na finančním nebo kapitálovém trhu či vhodné formy financování společnosti. Na základě požadavku klienta a v závislosti na jeho preferencích vytvoří naši specialisté v daných podmínkách optimální strategii a při její realizaci pružně reagují na změny situace na finančním trhu. Produkty a služby lze rozdělit do následujících oblastí:

ilustrační obrázek

Zajištění měnového rizika

Zajištění úrokového rizika

Zajištění komoditního rizika

eTrading

Další tým v rámci útvaru Sales poskytuje obchodní a technické zázemí při online obchodování pres nove vyvinutou platformu eTrading. Přehled o eTradingu naleznete v záložce eTrading.

Kontakty

Trading a obchody s institucionálními klienty

Tým poskytuje kompletní servis českým a slovenským institucionálním investorům (pojišťovny, stavební spořitelny, investiční společnosti, penzijní a podílové fondy) v těchto oblastech:

Kapitálový trh

 

 • příprava a umístění dluhopisu na primárním trhu dle individuálních potřeb investoru
 • zprostředkování obchodování s dluhopisy a PP na sekundárním trhu
 • úrokové swapy
 • návrh, ocenění a prodej úrokových (fixed income) strukturovaných produktu
 • nabídka strukturovaných produktu vázaných na akcie a akciové indexy

 

Peněžní trh

 

 • pokladniční poukázky
 • terminované vklady
 • FX swapy
 • FRA

 

Devizový trh

 

 • spotové obchody

 

Termínované obchody

 

 • Forwardy
 • Opce
 • CCS
ilustrační obrázek

Komerční banka zároveň na těchto trzích působí jako tvůrce trhu (market maker) resp. využívá přímého napojení na finanční centra v Londýne a Paříži v rámci sítě mateřské banky Société Générale a dalších bank.

Obchodování s cennými papíry

Komerční banka je členem Burzy cenných papíru Praha. Oddělení Equities zajištuje přímý přístup českým a zahraničním finančním investorům a privátním klientům pobočkové sítě Komerční banky na českou burzu a hlavní zahraniční trhy, stejné jako možnost účasti na nových IPO. Ostatní klienti Komerční banky mají zprostředkované možnost podávat on-line pokyny k nákupu a prodeji českých akciových titulu na většině obchodních míst v rámci pobočkové sítě KB nebo pres telefonní centrum (linka

Pobočková síť ve spolupráci s oddělením Institutional Sales & Equities umožnuje také přístup i drobným investorům k mezibankovním dluhopisovým produktům (včetně možnosti účastnit se aukcí státních dluhopisu). I běžný investor tak má možnost investice do vládních dluhopisu a hypotéčních zástavních listu, a to již od množství 1 kusu (NH 10 000 CZK).

Kontakty

Ekonomický a startegický výzkum

Hlavním úkolem odboru Ekonomický a strategický výzkum je poskytovat informační a analytickou podporu interním i externím klientům banky. Tým tvoří (makro)ekonomové a akcioví analytici. Ekonomové vytváří pro potřeby KB a jejích klientu makroekonomické analýzy a prognózy vývoje klíčových makroekonomických ukazatelů České republiky a Slovenska a prognózy klíčových segmentu finančního trhu - měnového kurzu, sazeb peněžního trhu, swapových sazeb a výnosu státních dluhopisu. Akcioví analytici pokrývají nejvýznamnější tituly obchodované na pražské burze.

Ocenění


ilustrační obrázek

Kontakty

Strukturované financování

Úsek Global Finance Platform Komerční banky nabízí korporacím, municipalitám, finančním a státním institucím komplexní řešení jejich finančních potřeb v oblasti primárních emisí cenných papíru a syndikovaných úvěru. Zkušení profesionálové z týmu GLFI Platform se podílejí na celém procesu financování - poradenství optimální kapitálové struktury, tvorbě finančních strategií, stanovení ceny i umístění úvěru a dluhopisu na kapitálových trzích.

Naším cílem je poskytovat:

 • profesionální přístup
 • kvalitní služby
 • individuálně strukturované produkty v domácích a zahraničních měnách
ilustrační obrázek

Mezi produkty GLFI Platform patří:

 • Primární emise cenných papíru
 • Syndikované úvěry
 • Strukturované financování

Primární emise cenných papíru

Primární emise dluhopisů představuje standardní formu střednědobého až dlouhodobého financování aktivit podniku, finanční instituce, municipality nebo státu prostřednictvím kapitálového trhu. Komerční banka poskytuje služby spojené s emisemi podnikových, komunálních, vládních dluhopisů i hypotéčních zástavních listů v celkovém objemu transakce pohybujícím se od 500 mil. Kč až po 10 miliard Kč.

Komerční banka nabízí kompletní klientský servis související s vydáváním a správou dluhopisů

 • poradenství při přípravě emise dluhopisů vydávaných buď samostatně, nebo v rámci dluhopisového programu
 • komplexní přípravu emise dluhopisů
 • možnost garance upsání celého objemu emise
 • umístění nově emitovaných dluhopisů na kapitálových trzích
 • registrace zaknihovaných dluhopisů a jejich prvonabyvatelů v Centrálním depozitáři CP
 • vypořádání emise
 • zajištění výplaty výnosu z dluhopisů a jejich splacení (funkce administrátora)
 • kotaci cenného papíru na veřejném trhu (např. Burza cenných papíru Praha, a.s.)

Primární emise dluhopisu jsou určeny

 • velkým a středním podnikům
 • municipalitám, veřejné správě
 • finančním institucím
 • vládě

Jednotlivé služby zajištujeme pro klienty i samostatně.

Součástí obchodu je poskytování poradenských služeb sloužících k optimalizaci peněžních toků a kapitálové struktury přímo související s daným emisním obchodem. Komerční banka také přebírá významnou část odpovědnosti za marketing v průběhu umisťování dluhopisů investorům.

Výhody pro klienta

 • Součástí obchodu je poskytování poradenských služeb sloužících k optimalizaci peněžních toků a kapitálové struktury přímo související s daným emisním obchodem. Komerční banka také přebírá významnou část odpovědnosti za marketing v průběhu umisťování dluhopisů investorům.
 • výplata jistiny zpravidla až k datu splatnosti dluhopisu
 • možnost předčasného splacení dluhopisu, je-li uvedeno v emisních podmínkách
 • opakovatelnost vstupu na kapitálový trh - úspěšná emise dluhopisů vytváří pro emitenta příznivou základnu (tzv. benchmark) pro další emise na kapitálovém trhu
 • propagace společnosti mezi veřejností

Použití

 • Financování rozvoje společnosti vč. dlouhodobých investičních záměrů
 • Refinancování existujících finančních závazků
 • Alternativní zdroj financování

Syndikované úvěry

Syndikovaný úvěr je speciální kategorie úvěru, kdy aranžér nebo skupina aranžéru na základe mandátu k financování dlužníka formuje skupinu věřitelů. Dlužníkem je obvykle společnost s výborným ratingem. Tento druh úvěru volí především proto, že bilaterální financování by svým objemem přesahovalo možnosti jednoho věřitele, jak z pohledu rizikové analýzy pozice dlužníka, tak z pohledu strategie věřitele. Přestože dlužník a věřitelé uzavírají jednu smlouvu o úvěru, práva a povinnosti věřitelů jsou od sebe oddělené a na sobe nezávislé. Poté co je zformován syndikát věřitelů, který souhlasí s účastí za podmínek daných aranžéry, se ze skupiny aranžéru obvykle vybere jedna banka, která bude působit jako administrátor (agent) syndikovaného úvěru.

Hlavní charakteristikou syndikovaného úvěru je variabilita daná tím, že potenciální dlužník si muže nechat předložit nabídky jednotlivých aranžéru, ze kterých si vybere konkrétní řešení. To muže být výrazně individuální a před uzavřením mandátní smlouvy muže doznat značných změn. Každý případ je posuzován zvlášť, takže prakticky neexistují dvě totožné smlouvy o syndikovaném úvěru.

Věřitelé sdružení smlouvou o syndikovaném úvěru mají možnost své pozice prodat na sekundárním trhu. Smlouva toto právo anticipuje a vytváří účinné mechanismy pro jeho uplatnění, což je pro investory velmi přitažlivé. Standardní součástí smlouvy jsou ustanovení o grace period, podmínka pari passu a negativní závazky (negative pledge), a investoři tedy mohou akceptovat pro ne nejpříznivější podmínky.

KB zajištuje tyto typy syndikovaných úvěruů v objemu 500 miliónu až 10 miliard Kč

 • revolvingový
 • krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý termínovaný splatný na konci, nebo postupně splácený amortizovaný termínovaný
 • kombinace výše uvedených
 • v jedné nebo i více měnách

Syndikované úvěry jsou určeny

 • velkým a středním podnikům
 • vládě a municipalitám
 • finančním institucím
 

Tým našich specialistů na syndikované úvěry nabízí kompletní klientský servis ve všech fázích procesu syndikace, mimo jiné:

 • poradenské služby ve vztahu ke všem aspektům syndikovaného úvěru
 • aranžování syndikovaného úvěru od monitorování trhu až po konečnou nabídku
 • výkon agentských činností
 • profesionální přístup od klientského zadání po optimalizaci cash-flow a kapitálové struktury

KB je schopna převzít odpovědnost za umístění syndikovaného úvěru na trhu k úplné spokojenosti jak klienta, tak investorů.

Výhody syndikovaného úvěru

 • klient komunikuje s aranžérem a nikoli se všemi bankami jednotlivě
 • optimalizace pasiv pro klienta
 • významné snížení rizika pro investory
 • záznam na trhu (benchmark), usnadňující stanovení ceny při další syndikaci
 • dosažení optimální tržní ceny při nejnižším riziku díky principu nejlepší nabídky
 • příležitost získat prostředky v objemu mnohonásobné převyšujícím možnosti bilaterálního financování
 • produkt je pro každého klienta individuálně přizpůsoben, a umožnuje tedy řešit konkrétní finanční potřeby

Syndikovaný úvěr Vám umožní

 • Financovat expanzi korporace
 • Refinancovat existující závazky
 • Získat alternativní zdroj financování
 • Financovat fúze a akvizice
 • Realizovat projektové financování

Strukturované financování

Strukturované financování je společný název spektra finančních produktu a postupu nabízených investičními bankami (nebo investičními odděleními komerčních bank) specifické skupině klientu z rad korporací. Přístup bank je v takových případech velmi individuální ve snaze zohlednit klientovy specifické podmínky a požadavky a nabídnout co nejvýhodnější produkt. V úvahu se bere klientova historie, požadavky na financování, jeho tržní pozice a v neposlední řadě stav finančního trhu. Strukturované financování, které lze úspěšně použít v mnoha ekonomických odvětvích, obvykle kombinuje syndikovaný úvěr a úvěrové linky s dalšími produkty, jako jsou opce či swapy. Takovou kombinaci lze použít za účelem financování rozvoje společnosti, projektového financování, realizace MBO transakcí či různých druhu partnerských transakcí (např. BOT/BOOT a PPP), exportního financování a financování realit. Pro poměrnou složitost produktu je kladen důraz na individuální posouzení každého případu se zvláštním zřetelem k analýze cash-flow.

Strukturované financování je určeno

 • velkým a středním podnikům
 • vládě a municipalitám
 • finančním institucím

KB zajištuje tyto typy strukturovaného financování v objemu od 300 miliónu do 10 miliard Kč

 • syndikované úvěry
 • úvěrové linky

Náš tým specialistu nabízí kompletní klientský servis pro všechny aspekty strukturovaného financování, mimo jiné:

 • poradenství ve všech oblastech strukturovaného financování
 • aranžování a monitoring trhu, nabídky
 • výkon funkce agenta
 • profesionální přístup od klientského zadání po optimalizaci cash-flow a kapitálové struktury

Výhody strukturovaného financování

 • plnění složitých zadání, která nelze řešit pomocí standardních produktuů a postupů
 • dosažení optimální struktury a ceny zdrojů použitím principu best effort
 • individuální přístup ke klientovi, který získá produkt nejlépe vyhovující jeho potřebám

Strukturované financování Vám umožní

 • Financovat rozvoj společnosti
 • Refinancovat existující závazky
 • Získat alternativní zdroj financování
 • Financovat fúze a akvizice
 • Realizovat projektové financování

Kontakty