Pravidla obchodování

  • Marketingové materiály
  • Investiční doporučení, analýza investičních příležitostí
  • MiFID II
  • EMIR

Komerční banka, a.s. (dále také „KB“) a její zaměstnanci tvoří a rozšiřují komentáře a marketingové materiály (dále společně i jako „materiály“), které nesplňují definici investičního doporučení resp. analýzy investičních příležitostí dle příslušných předpisů.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Materiály jsou určeny pouze zákazníkům, kteří jsou kvalifikováni jako profesionální zákazníci a způsobilé protistrany v souladu s příslušnými předpisy. Tyto materiály nejsou určeny neprofesionálním zákazníkům. Materiály nejsou připravovány v souladu s regulatorními požadavky pro prezentaci nezávislého investičního výzkumu a nejsou produktem útvaru KB Ekonomický a strategický výzkum (dále jen „ESV“). Materiály mohou obsahovat informace o trhu, obchodních strategiích, obchodních příležitostech a /nebo informace o produktech útvaru Corporate Sales nebo Institutional Sales KB.

Obsah těchto materiálů je pouze informační, nemůže být považován za smluvně závazný ani nemůže být považován za nabídku KB k nákupu či prodeji jakéhokoliv finančního nástroje nebo jinou výzvu či pobídku k jeho nákupu či prodeji.

Finanční nástroje zmíněné v těchto materiálech nemusí být způsobilé k prodeji ve všech jurisdikcích, v určitých jurisdikcích mohou být předmětem určitých kvalifikačních požadavků.

Materiály mohou obsahovat obecné investiční doporučení vydané útvarem ESV KB, který v souladu s příslušnými předpisy přijal administrativní a organizační opatření, včetně Čínských zdí, aby zabránil a střetu zájmů ve vztahu k investičním doporučením obsaženým v tomto materiálu. Dokumenty vytvářené útvarem ESV KB, na než se materiály mohou odvolávat či čerpat z nich, byly zveřejněny v uvedeném čase a klienti KB již na jejich základě mohli jednat.

KB JAKOŽTO POSKYTOVATEL INVESTIČNÍCH SLUŽEB NEPODLÉHÁ PŘED ZVEŘEJNĚNÍM MARKETINGOVÝCH MATERIÁLŮ ŽÁDNÉMU OMEZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S PRODUKTY V NICH UVEDENÝMI.

KB a společnosti, které s ní tvoří jeden koncern se mohou příležitostně podílet na obchodech s investičními nástroji, obchodovat s nimi nebo vykonávat činnost tvůrce trhu pro investiční nástroje nebo je držet, poskytovat poradenství či jinak profitovat z obchodů s investičními nástroji nebo od nich odvozených derivátů, které byly emitovány osobami zmíněnými v těchto materiálech. Zaměstnanci KB a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. KB a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázány při poskytování investičních služeb svým klientům.

Informace a názory obsažené v materiálech jsou založeny na zdrojích, které jsou považovány za důvěryhodné, nicméně tímto není zaručena jejich přesnost a úplnost. Názory obsažené v těchto materiálech jsou čistě osobní názory autorů těchto materiálů a mohou se lišit od názorů ESV KB, neboť můžou vycházet z jiných zdrojů. Názory zde uvedené se mohou v čase měnit bez předchozího upozornění. KB nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím materiálů nebo informací v nich obsažených. Tržní informace uvedené materiálech jsou založeny na údajích dostupných v daném okamžiku a mohou se průběžně měnit.

Materiály, ani jejich obsah nejsou určeny osobám trvale bydlícím či sídlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“, jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů.

Komerční banka, a.s. je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky.

Investiční doporučení, analýza investičních příležitostí a marketingové materiály

Komerční banka, a.s. v rámci výkonu své činnosti tvoří a šíří investiční doporučení, analýzy investičních příležitostí nebo analýzy, prognózy, či jiné dokumenty týkající se finančních trhů, měn, finančních nástrojů, či emitentů.

Obecné informace

Komerční banka, a.s. (dále též „KB“) vytváří a rozšiřuje investiční doporučení resp. analýzy investičních příležitostí v souladu s příslušnými právními předpisy (dále společně i jako „dokumenty“), zejména v souladu s nařízením (EU) 596/2014 o zneužívání trhu a prováděcím nařízení (EU) 2016/958, kterým se stanoví technická opatření pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících či navrhujících investiční strategii a pro uveřejňování konkrétních zájmů nebo upozorňování na střety zájmů. Komerční banka, a.s. může být jak tvůrcem a šiřitelem dokumentů, tak i šiřitelem dokumentů vytvořeného jinou osobou (zejména se bude jednat o dokumenty vytvořené analytickými útvary Société Générale).

Informace uvedené v těchto dokumentech nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeje jakéhokoliv investičního nástroje nebo jinou výzvu či pobídku k jeho nákupu či prodeji.

Názory Komerční banky, a.s. uvedené v těchto dokumentech se mohou měnit bez předchozího upozornění, především z důvodu vývoje na jednotlivých trzích

Dokumenty ani jejich obsah nejsou určeny osobám trvale bydlícím či sídlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“, jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů.

ilustrační obrázek

Zdroje informací a poctivá prezentace investičních doporučení

Střet zájmů

Upozornění na rizika

Komerční banka, a.s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím těchto dokumentů nebo informací v nich obsažených. Tyto dokumenty jsou určeny primárně pro profesionální a kvalifikované investory. Pokud kopii těchto dokumentů obdrží jiná než výše uvedená osoba, neměla by své investiční rozhodnutí založit výhradně na těchto dokumentech, ale měla by si zároveň vyhledat nezávislého poradce. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v těchto dokumentech nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Závěrečné informace

Komerční banka, a.s. je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky.

MiFID II/ MiFIR – směrnice a nařízení o trzích s finančními nástroji

Směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (MiFID II), která nahrazuje směrnici 2004/39/EC MiFID, byla implementována do zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Spolu s nařízením  600/2014 o trzích finančních nástrojů (MiFIR) a dalšími nařízeními v přenesené pravomoci stanovují pravidla pro obchodníky s cennými papíry při poskytování investičních služeb a nabízení investičních produktů. Hlavní myšlenkou celého regulatorního balíku je zvýšená ochrana investorů.

Komerční banka, a.s. provedla změny smluvní dokumentace, pravidel a postupů tak, aby její jednání bylo v souladu s uvedenými právními předpisy. Více informací o těchto změnách a jejich dopadech naleznete ZDE.

 

EMIR

Regulace EMIR týkající se obchodování s deriváty zavedla nové povinnosti jak vůči bankám a jiným finančním institucím, tak i vůči nefinančním subjektům (klientům). Z uvedeného důvodu doporučujeme přečíst si shrnutí povinností a požadavků souvisejících s touto regulací.

Tato regulace se vztahuje pouze na derivátové obchody, neaplikuje se tedy na spotové obchody, TVIS , depozitní produkty nebo směnečné programy.

Stanovení typu protistrany

Včasné konfirmace

Sesouhlasení portfolií

Reporting

LEI (Legal Entity Identifier)

Řešení sporů

Centrální vypořádání

Další informace