Investiční doporučení, analýza investičních příležitostí a marketingové materiály

Komerční banka, a.s. v rámci výkonu své činnosti tvoří a šíří investiční doporučení, analýzy investičních příležitostí nebo analýzy, prognózy, či jiné dokumenty týkající se finančních trhů, měn, finančních nástrojů, či emitentů.

Obecné informace

Komerční banka, a.s. (dále též „KB“) vytváří a rozšiřuje investiční doporučení resp. analýzy investičních příležitostí v souladu s příslušnými právními předpisy (dále společně i jako „dokumenty“), zejména v souladu s nařízením (EU) 596/2014 o zneužívání trhu a prováděcím nařízení (EU) 2016/958, kterým se stanoví technická opatření pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících či navrhujících investiční strategii a pro uveřejňování konkrétních zájmů nebo upozorňování na střety zájmů. Komerční banka, a.s. může být jak tvůrcem a šiřitelem dokumentů, tak i šiřitelem dokumentů vytvořeného jinou osobou (zejména se bude jednat o dokumenty vytvořené analytickými útvary Société Générale).

Informace uvedené v těchto dokumentech nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeje jakéhokoliv investičního nástroje nebo jinou výzvu či pobídku k jeho nákupu či prodeji.

Názory Komerční banky, a.s. uvedené v těchto dokumentech se mohou měnit bez předchozího upozornění, především z důvodu vývoje na jednotlivých trzích

Dokumenty ani jejich obsah nejsou určeny osobám trvale bydlícím či sídlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“, jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů.

ilustrační obrázek

Zdroje informací a poctivá prezentace investičních doporučení

Veškeré informace a názory obsažené v uvedených dokumentech pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Komerční banka, a.s. považuje za důvěryhodné, nicméně tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány tak, aby poskytovaly přesný, plný a nezkreslený obraz skutečnosti.

Doporučení uvedená v dokumentech jsou určena veřejnosti a před jejich zveřejněním nejsou dokumenty k dispozici osobám, které se nepodílely na tvorbě těchto dokumentů. Komerční banka, a.s. obvykle nezasílá investiční doporučení jednotlivým emitentům před jejich zveřejněním. Každý z autorů dokumentů prohlašuje, že názory obsažené v příslušném dokumentu přesně odpovídají jeho osobnímu pohledu na uvedené investiční nástroje nebo jejich emitenty.

Střet zájmů

Komerční banka, a.s. a společnosti, které s ní tvoří jeden koncern, se mohou příležitostně podílet na obchodech s investičními nástroji, obchodovat s nimi nebo vykonávat činnost tvůrce trhu pro investiční nástroje nebo je držet, poskytovat poradenství či jinak profitovat z obchodů s investičními nástroji nebo od nich odvozených derivátů, které byly emitovány osobami zmíněnými v těchto dokumentech.

Žádné hodnocení zaměstnanců, kteří se podílejí na tvorbě investičních doporučení, není podmíněno nebo závislé na objemu nebo zisku z obchodování Komerční banky, a.s. s investičními nástroji zmíněnými v těchto dokumentech nebo na jejím obchodování s emitenty těchto investičních nástrojů. Hodnocení autorů investičních doporučení může být vázáno na případný zisk Komerční banky, a.s., na kterém se kromě jiného částečně podílejí i výsledky obchodování s investičními nástroji.

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů jednotlivých dokumentů, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v těchto dokumentech nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou těmito dokumenty vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.

Komerční banka, a.s. přijala řadu opatření, aby zabránila možnému střetu zájmů při tvorbě investičních doporučení, a to zavedením odpovídajícího vnitřního členění zahrnujícího informační bariery mezi jednotlivými útvary Komerční banky, a.s. v souladu s požadavky kladenými příslušnými právními předpisy. Zaměstnanci Komerční banky, a.s. postupují v souladu s vnitřními předpisy upravujícími střet zájmů a v souladu s instrukcí upravující tvorbu a prezentaci investičních doporučení a marketingových materiálů.

Aktuální informace o případných střetech zájmů jsou uvedeny v jednotlivých doporučeních.

Upozornění na rizika

Komerční banka, a.s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím těchto dokumentů nebo informací v nich obsažených. Tyto dokumenty jsou určeny primárně pro profesionální a kvalifikované investory. Pokud kopii těchto dokumentů obdrží jiná než výše uvedená osoba, neměla by své investiční rozhodnutí založit výhradně na těchto dokumentech, ale měla by si zároveň vyhledat nezávislého poradce. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v těchto dokumentech nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Závěrečné informace

Komerční bankou, a.s. je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky.