Investiční doporučení, analýza investičních příležitostí a marketingové materiály

Komerční banka, a.s. v rámci výkonu své činnosti tvoří a šíří investiční doporučení, analýzy investičních příležitostí nebo analýzy, prognózy, či jiné dokumenty týkající se finančních trhů, měn, finančních nástrojů, či emitentů.

Obecné informace

Komerční banka, a.s. (dále též „KB“) vytváří a rozšiřuje investiční doporučení resp. analýzy investičních příležitostí v souladu s příslušnými právními předpisy (dále společně i jako „dokumenty“), zejména v souladu s nařízením (EU) 596/2014 o zneužívání trhu a prováděcím nařízení (EU) 2016/958, kterým se stanoví technická opatření pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících či navrhujících investiční strategii a pro uveřejňování konkrétních zájmů nebo upozorňování na střety zájmů. Komerční banka, a.s. může být jak tvůrcem a šiřitelem dokumentů, tak i šiřitelem dokumentů vytvořeného jinou osobou (zejména se bude jednat o dokumenty vytvořené analytickými útvary Société Générale).

Informace uvedené v těchto dokumentech nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeje jakéhokoliv investičního nástroje nebo jinou výzvu či pobídku k jeho nákupu či prodeji.

Názory Komerční banky, a.s. uvedené v těchto dokumentech se mohou měnit bez předchozího upozornění, především z důvodu vývoje na jednotlivých trzích

Dokumenty ani jejich obsah nejsou určeny osobám trvale bydlícím či sídlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“, jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů.

ilustrační obrázek

Zdroje informací a poctivá prezentace investičních doporučení

Střet zájmů

Upozornění na rizika

Komerční banka, a.s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím těchto dokumentů nebo informací v nich obsažených. Tyto dokumenty jsou určeny primárně pro profesionální a kvalifikované investory. Pokud kopii těchto dokumentů obdrží jiná než výše uvedená osoba, neměla by své investiční rozhodnutí založit výhradně na těchto dokumentech, ale měla by si zároveň vyhledat nezávislého poradce. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v těchto dokumentech nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Závěrečné informace

Komerční bankou, a.s. je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky.