MiFID – směrnice o trzích s finančními nástroji

Směrnice 2004/39/EC o trzích s finančními nástroji (MiFID), které se týkají obchodů s cennými papíry kolektivního investování, investičními cennými papíry, nástroji peněžního trhu a deriváty, byla do českého právního řádu transponována v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Cílem směrnice nebylo pouze posílení pozice investora a jeho zvýšená ochrana, ale i rozšíření okruhu investičních nástrojů, pro jejichž poskytování je nutné získat povolení České národní banky.

Kategorizace klientů

Primární ochrana spočívá v povinnosti kategorizovat zákazníka na:

  • Způsobilou protistranu
  • Profesionálního zákazníka
  • Neprofesionálního zákazníka (retailového zákazníka)

Dle kritérií stanovených zákonem. Na retailového zákazníka se aplikuje nejvyšší úroveň ochrany.

ilustrační obrázek

Test přiměřenosti a test vhodnosti

Směrnice rovněž zavedla povinnost provádět před poskytnutím investiční služby:

Test vhodnosti

  • V případě poskytování investičního poradenství nebo v případě obhospodařování majetku zákazníka je banka povinna získat informace o znalostech a zkušenostech zákazníka v oblasti investic, jako i informace o jeho finančním zázemí a investičních cílech a vyhodnotit, zdali je investiční služba pro zákazníka vhodná, tedy zdali odpovídá finančnímu zázemí zákazníka, jeho investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.
  • V případě, že vyhodnotí, že tomu tak není, nebo v případě, že se bance nepodaří získat informace potřebné pro vyhodnocení, nebo se jedná o informace zjevně neúplné, nepřesné nebo nepravdivé, je povinna poskytnutí služby odmítnout.

Test přiměřenosti

  • V případě poskytování ostatních finančních služeb je banka povinna požádat zákazníka o sdělení informací o jeho znalostech a zkušenostech v oblasti investic a vyhodnotit, zdali investiční služba odpovídá jeho odborným znalostem nebo zkušenostem.
  • V případě, že vyhodnotí, že tomu tak není, upozorní zákazníka na takové zjištění.
  • V případě, že zákazník odmítne informace poskytnout nebo je neposkytne v požadovaném rozsahu, banka poučí zákazníka o tom, že takový postoj jí neumožní vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné investiční služby odpovídá jeho odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

Zde naleznete podrobnější informace týkající se regulace MiFID, jako i další příslušné dokumenty.