Marketingové materiály

Komerční banka, a.s. (dále také „KB“) a její zaměstnanci tvoří a rozšiřují komentáře a marketingové materiály (dále společně i jako „materiály“), které nesplňují definici investičního doporučení resp. analýzy investičních příležitostí.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Materiály nejsou určeny retailovým klientům ale pouze kvalifikovaným institucionálním nebo profesionálním klientům. Materiály nejsou připravovány v souladu s regulatorními požadavky pro prezentaci nezávislého investičního výzkumu a nejsou produktem útvaru KB Ekonomický a strategický výzkum (dále jen „ESV“). Materiály mohou obsahovat informace o trhu, obchodních strategiích, obchodních příležitostech a /nebo informace o produktech útvaru Institutional Sales KB.

Obsah těchto materiálů je pouze informační, nemůže být považován za smluvně závazný ani nemůže být považován za nabídku KB k nákupu či prodeji jakéhokoliv finančního nástroje nebo jinou výzvu či pobídku k jeho nákupu či prodeji.

Finanční nástroje zmíněné v těchto materiálech nemusí být způsobilé k prodeji ve všech jurisdikcích, v určitých jurisdikcích mohou být předmětem určitých kvalifikačních požadavků.

Materiály mohou obsahovat obecné investiční doporučení vydané útvarem ESV KB, který v souladu s příslušnými předpisy přijal administrativní a organizační opatření, včetně Čínských zdí, aby zabránil a střetu zájmů ve vztahu k investičním doporučením obsaženým v tomto materiálu. Dokumenty vytvářené útvarem ESV KB, na než se materiály mohou odvolávat či čerpat z nich, byly zveřejněny v uvedeném čase a klienti KB již na jejich základě mohli jednat.

KB JAKOŽTO POSKYTOVATEL INVESTIČNÍCH SLUŽEB NEPODLÉHÁ PŘED ZVEŘEJNĚNÍM MARKETINGOVÝCH MATERIÁLŮ ŽÁDNÉMU OMEZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S PRODUKTY V NICH UVEDENÝMI.

KB a společnosti, které s ní tvoří jeden koncern se mohou příležitostně podílet na obchodech s investičními nástroji, obchodovat s nimi nebo vykonávat činnost tvůrce trhu pro investiční nástroje nebo je držet, poskytovat poradenství či jinak profitovat z obchodů s investičními nástroji nebo od nich odvozených derivátů, které byly emitovány osobami zmíněnými v těchto materiálech. Zaměstnanci KB a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. KB a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázány při poskytování investičních služeb svým klientům.

Informace a názory obsažené v materiálech jsou založeny na zdrojích, které jsou považovány za důvěryhodné, nicméně tímto není zaručena jejich přesnost a úplnost. KB nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím materiálů nebo informací v nich obsažených. Tržní informace uvedené materiálech jsou založeny na údajích dostupných v daném okamžiku a mohou se průběžně měnit.

Materiály, ani jejich obsah nejsou určeny osobám trvale bydlícím či sídlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“, jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů.